Lees pagina voor

Privacyverklaring

In de Werkorganisatie Druten Wijchen (hierna verder genoemd: WDW) werken we met persoonlijke gegevens van inwoners, medewerkers en organisaties waarmee we samenwerken. Persoonlijke gegevens worden verzameld om onze (wettelijke) taken goed uit te kunnen voeren.

U kunt en mag er op vertrouwen dat we zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en dat wij uw persoonlijke levenssfeer (privacy) beschermen.

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

U heeft er recht op dat de WDW zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

1. Privacybeleid

De WDW moet een privacybeleid opstellen, uitvoeren en handhaven. Dit doen we op basis van de volgende wetten:

2. Privacy kernwaarden

Als organisatie hechten we veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Om hier zo goed mogelijk aan te voldoen hanteren we zes kernwaarden. Onderstaande zes kernwaarden staan centraal bij de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de toepassing van privacy in haar werkprocessen.

Veiligheid

Transparantie

Doelgerichte gegevensregistratie

Betrouwbaarheid

Dienstverlening

Alertheid

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De WDW voert wettelijke taken uit. De WDW gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in de gemeente Wijchen of Druten woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen via www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl dan heeft de organisatie vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de WDW de gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.

Met welk doel en grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een doel en een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijk taak.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig en houden ons aan wettelijke bewaartermijnen. We gebruiken gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze verzamelen.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden. We verstrekken ze alleen als dit nodig is en doen dit altijd op basis van de AVG, zoals en wettelijke verplichting op grond van de AVG. Met organisaties die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst. Dat doen we om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De WDW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn mijn privacy rechten?

De AVG kent verschillende privacy rechten waar u aanspraak op kunt maken:

U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens door de gemeente te controleren. Wilt u gebruik maken van uw rechten?

Hoe zit het met de beveiliging van mijn gegevens?

We nemen—vanzelfsprekend—de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hoe we dat doen, staat in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Gebruikt www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl ook cookies?

We investeren in digitale dienstverlening zodat we weten of we ons werk goed doen en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daar hebben we cijfers voor nodig. Ook moeten we ons verantwoorden over onze dienstverlening en over de kosten die we maken. Verder moeten we als overheid transparant zijn. Daarom verzamelen we gegevens over uw bezoek aan onze website.

We kunnen de gegevens niet herleiden naar specifieke personen. Het gaat alleen om anonieme getallen en procenten: hoeveel mensen bezoeken de website, hoeveel procent keert regelmatig terug, hoeveel bezoekers komen er uit de gemeenten, hoe lang blijven bezoekers op onze website, werkt de navigatie en hoe komen bezoekers op onze website (direct, via overheid.nl of bijvoorbeeld via Google)?

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u door naar onze cookieverklaring.

Is de gemeente Druten ook verantwoordelijk voor doorverwezen websites?

Op www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl kunnen links naar websites of services van derden staan. De WDW is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Waar kan ik met vragen of klachten over persoonsgegevens terecht?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Druten of heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensverwerking (FG) van de WDW, via het algemene nummer 088 432 70 00 of via FG-drutenwijchen@drutenwijchen.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website) raadplegen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht in Nederland op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website).

Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming

Deze privacyverklaring kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden.
Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Veilig mailen met Zivver

Wij gebruiken Zivver gebruiken om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor wordt gevoelige informatie met moderne beveiliging verstuurd en kan niemand anders dan u de inhoud van de e-mail lezen.

Hoe opent u een bericht dat via Zivver is verstuurd?

Hebt u een e-mail ontvangen van naam organisatie via Zivver? Dan opent u dit bericht door op de blauwe balk met de tekst ‘Open bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van Zivver. Hier moet u een sms-code of toegangscode invoeren.

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een sms-code. Klik op ‘Open bericht’ en daarna op ‘Stuur mij de code’. Vul dan de code in die u op uw telefoon ontvangt. Nu kunt u het bericht lezen. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met sms code (Deze link gaat naar een externe website)

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een toegangscode. De afzender heeft deze toegangscode via de post, telefonisch of persoonlijk aan u doorgegeven. Klik op ‘Open bericht’ en vul deze toegangscode in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen toegangscode ontvangen? Neem dan contact op met de afzender. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met toegangscode (Deze link gaat naar een externe website)

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een verificatiemail. Klik op ‘Open bericht’ en vul de toegangscode uit de verificatiemail in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de afzender. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met verificatiemail (Deze link gaat naar een externe website)

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via Zivver is verstuurd?

U leest het bericht dat via Zivver is verstuurd op een beveiligde webpagina. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat op deze pagina. Klik op de knop ‘Beantwoorden’. U kunt dan in het antwoordveld direct uw reactie typen. Eventueel kunt u ook een bijlage toevoegen met de paperclip-knop. U verzendt de reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvangt u weer een notificatie per e-mail.

Geef wijzigingen in uw e-mailadres en telefoonnummer door aan ons

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer direct aan uw contactpersoon binnen de werkorganisatie Druten - Wijchen doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over Zivver? Neem dan contact op met Zivver via: support@zivver.com.